Käyttöehdot

1. Määritelmät

a) Deluxerie, jonka kotipaikka on Alankomaat, kauppakamari numero 86595431, kutsutaan näissä yleisissä ehdoissa myyjäksi.

b) Myyjän toista osapuolta kutsutaan näissä yleisissä ehdoissa ostajaksi.

c) Osapuolet ovat myyjä ja ostaja yhdessä.

d) Sopimuksella tarkoitetaan osapuolten välistä kauppasopimusta.

2. Yleisten ehtojen soveltaminen

a) Nämä ehdot koskevat kaikkia lainauksia, tarjouksia, sopimuksia ja palveluiden tai tavaroiden toimituksia, jotka myyjä tekee tai jotka ovat myyjän puolesta.

b) Näistä ehdoista poikkeaminen on mahdollista vain, jos osapuolet ovat siitä erikseen kirjallisesti sopineet.

3. Maksu

a) Tuotteiden hinnat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Myyjä voi täysin vapaasti päättää sivustolla tarjottavien palveluiden tai tuotteiden hinnat ja alennukset.

b) Ylimääräisiä toimituskuluja voidaan periä toimitus- ja toimituskuluissa määritellyn mukaisesti. (Lue lisätietoja näiden käyttöehtojen kohdasta 6.) Käyttäjä on velvollinen maksamaan tämän maksun tilattujen tuotteiden verojen lisäksi.

c) Mikäli typografisista tai järjestelmävirheistä aiheutuu hintavirheitä tai virheellisiä tuotetietoja, Deluxerie varaa oikeuden peruuttaa virheellisillä tiedoilla olevat tilaukset ilman lisävelvoitteita asiakkaalle, jopa tilausvahvistuksen tai lähetysvahvistuksen vastaanottamisen jälkeen.

4. Tarjoukset, lainaukset ja hinta

a) Tarjoukset ovat sitomattomia, ellei tarjouksessa ole mainittu hyväksymisaikaa. Jos tarjousta ei hyväksytä määräajan kuluessa, tarjous raukeaa.

b) Tarjouksissa esitetyt toimitusajat ovat suuntaa-antavia eivätkä oikeuta ostajaa purkamiseen tai hyvitykseen, jos ne ylittyvät, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

c) Tarjoukset ja lainaukset eivät automaattisesti koske toistuvia tilauksia. Osapuolten tulee sopia tästä nimenomaisesti kirjallisesti.

d) Tarjouksissa, lainauksissa ja laskuissa ilmoitettu hinta koostuu ostohinnasta, joka sisältää arvonlisäveron ja mahdolliset muut valtion maksut.

5. Peruuttamisoikeus

a) Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus 30 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta syytä ilmoittamatta (peruuttamisoikeus). Määräaika alkaa siitä hetkestä, kun kuluttaja on vastaanottanut (koko) tilauksen.

b) Peruuttamisoikeutta ei ole, jos tuotteet on räätälöity hänen eritelmiensä mukaan tai niillä on lyhyt säilyvyys.

c) Kuluttaja voi käyttää myyjän peruuttamislomaketta. Myyjä on velvollinen antamaan tämän ostajan saataville välittömästi ostajan pyynnöstä.

d) Harkinta-ajan aikana kuluttajan tulee käsitellä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Kuluttaja purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, palauttaako hän tuotteen kaikkien toimitettujen lisävarusteineen ja – jos se on kohtuudella mahdollista – alkuperäisessä lähetyspakkauksessa myyjälle kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

6. Sopimuksen muutokset

a) Mikäli sopimuksen täytäntöönpanon aikana ilmenee, että toimeksiannon asianmukaisen suorittamisen kannalta on tarpeen muuttaa tai täydentää suoritettavaa työtä, osapuolet mukauttavat sopimusta vastaavasti hyvissä ajoin ja yhteisesti.

b) Jos osapuolet sopivat, että sopimusta muutetaan tai täydennetään, tämä voi vaikuttaa suorituksen valmistumisaikaan. Myyjä ilmoittaa tästä ostajalle mahdollisimman pian.

c) Mikäli sopimuksen muutoksella tai lisäyksellä on taloudellisia ja/tai laadullisia seurauksia, myyjä ilmoittaa asiasta ostajalle kirjallisesti etukäteen.

d) Jos osapuolet ovat sopineet kiinteästä hinnasta, myyjä ilmoittaa, missä määrin sopimuksen muutos tai täydennys johtaa tämän hinnan ylittymiseen.

e) Tämän artiklan kolmannen kappaleen määräysten vastaisesti myyjä ei voi periä lisäkustannuksia, jos muutos tai lisäys johtuu hänestä johtuvista seikoista.

7. Toimitus ja riskin siirto

a) Heti kun ostaja on vastaanottanut ostetun tuotteen, riski siirtyy myyjältä ostajalle.

8. Tutkimus, valitukset

a) Ostaja on velvollinen tarkastamaan toimitetut tavarat toimitushetkellä, mutta joka tapauksessa mahdollisimman lyhyessä ajassa. Näin ollen ostajan on tutkittava, vastaavatko toimitettujen tavaroiden laatu ja määrä, mitä osapuolet ovat sopineet tai ainakin, että laatu ja määrä täyttävät niiden vaatimukset normaalissa (kauppa) liikenteessä.

b) Valitukset vahingosta, puutteista tai menetyksistä toimitetuista tavaroiden on toimittava myyjälle kirjallisesti 10 työpäivän kuluessa tavaroiden toimituspäivästä.

c) Jos valitus julistetaan perusteltuna asetetussa ajassa, myyjällä on oikeus joko korjata tai rekisteröidä tai peruuttaa toimituksen ja lähettää ostajalle luottohinnan osan luottohinnasta.

d) Pieniä ja / tai tavallisia poikkeamia ja laatuja, määrää, kokoa tai viimeistelyä ei voida vedota myyjälle.

e) Tiettyjen tuotteiden osalta valitukset eivät vaikuta muihin samaan sopimukseen kuuluviin tuotteisiin tai osiin.

f) Valituksia ei enää hyväksy sen jälkeen, kun ostaja on käsitellyt tavarat.

9. Näytteet ja mallit

a) Jos näyte tai malli on osoitettu tai toimitettu ostajalle, oletetaan olevan toimitettu vain merkinnällä ilman, että kohde toimitetaan sen noudattamiseksi. Tämä on erilainen, jos osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet, että toimitettava kohde vastaa tätä.

b) Kiinteän omaisuutta koskevien sopimusten osalta pinta-ala tai muut ulottuvuudet ja merkinnät ovat myös pelkästään ohjeellisia ilman, että toimitettava kohde on vastattava.

10. Toimitus

a) Toimitus tapahtuu “Tehtaalta / Myymälästä / Varastosta”. Tämä tarkoittaa, että kaikki kustannukset ovat ostajalle.

b) Ostaja on velvollinen vastaanottamaan tavaran luovutushetkellä, jolloin myyjä toimittaa tai toimittaa ne itselleen, tai silloin, kun tavarat luovutetaan hänen käyttöönsä sopimuksen mukaisesti.

c) Jos ostaja kieltäytyy ottamasta toimitusta vastaan tai laiminlyö toimituksen kannalta tarpeellisten tietojen tai ohjeiden antamista, myyjällä on oikeus varastoida tavarat ostajan kustannuksella ja vastuulla.

d) Jos tavarat toimitetaan, myyjällä on oikeus veloittaa kaikki toimituskulut.

e) Mikäli myyjä tarvitsee tietoja ostajalta sopimuksen täyttämiseksi, toimitusaika alkaa siitä, kun ostaja on antanut nämä tiedot myyjän saataville.

f) Myyjän ilmoittama toimitusaika on ohjeellinen. Tämä ei ole koskaan määräaika. Jos määräaika ylittyy, ostajan on ilmoitettava myyjälle kirjallisesti laiminlyönnistä.

g) Myyjällä on oikeus toimittaa tavara osissa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet tai osittaistoimituksella ei ole itsenäistä arvoa. Myyjällä on oikeus laskuttaa nämä osat erikseen toimitettaessa osissa.

11. Ylivoimainen este

a) Jos myyjä ei ylivoimaisen esteen vuoksi voi täyttää sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, ei ajoissa tai asianmukaisesti, hän ei ole vastuussa ostajalle aiheutuneista vahingoista.

b) Ylivoimaisella esteellä osapuolilla tarkoitetaan joka tapauksessa sellaista seikkaa, jota myyjä ei voinut ottaa huomioon sopimusta tehdessään ja jonka seurauksena ostaja ei kohtuudella voi odottaa sopimuksen tavanomaista täyttämistä, kuten kuten sairaus, sota tai sodan vaara, sisällissota ja mellakka, ahdistelu, sabotaasi, terrorismi, sähkökatko, tulva, maanjäristys, tulipalo, yrityksen miehitys, lakot, työntekijöiden syrjäytyminen, muuttuneet hallituksen toimenpiteet, kuljetusvaihtoehdot ja muut häiriöt myyjän toiminnassa liiketoimintaa.

c) Lisäksi osapuolet ymmärtävät ylivoimaisella esteellä sen seikan, että tavarantoimittajayritykset, joista myyjä on sopimuksen täyttämisessä riippuvainen, eivät täytä sopimusvelvoitteitaan myyjää kohtaan, ellei tästä voida syyttää myyjää.

d) Jos syntyy edellä mainittu tilanne, jonka seurauksena myyjä ei pysty täyttämään velvoitteitaan ostajaa kohtaan, nämä velvoitteet keskeytyvät niin kauan kuin myyjä ei pysty täyttämään velvoitettaan. Jos edellisessä virkkeessä tarkoitettu tilanne on kestänyt 30 kalenteripäivää, osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kirjallisesti kokonaan tai osittain.

e) Jos ylivoimainen este jatkuu yli kolme kuukautta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi.

Purkaminen on mahdollista vain kirjatulla kirjeellä.

12. Oikeuksien siirto

a) Osapuolen tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ei voida siirtää ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tätä määräystä sovelletaan Alankomaiden siviililain 3:83 artiklan toisessa kappaleessa tarkoitettuna varallisuusoikeudellisena lausekkeena.

13. Omistuksen säilyttäminen ja pidätysoikeu

a) Myyjän luona oleva tavara ja toimitetut tavarat ja osat säilyvät myyjän omaisuutena, kunnes ostaja on maksanut sovitun hinnan kokonaisuudessaan. Siihen asti myyjä voi vedota omistusoikeuteensa ja ottaa tavarat takaisin.

b) Jos sovittuja etukäteen maksettavia määriä ei ole maksettu tai niitä ei ole maksettu ajallaan, myyjällä on oikeus keskeyttää työ, kunnes sovittu osa on maksettu. Sitten on velkojan laiminlyönti. Tällöin myöhästyneeseen toimitukseen ei voida vedota myyjää vastaan.

c) Myyjällä ei ole oikeutta pantata tai rasittaa millään muulla tavalla omistusoikeuden alaista tavaraa.

d) Myyjä sitoutuu vakuuttamaan ostajalle omistusoikeuden alaisena toimitetut tavarat ja pitämään ne palo-, räjähdys- ja vesivahinkoja sekä varkauksia vastaan ja asettamaan vakuutuksen tarkastettavaksi ensimmäisen pyynnöstä.

e) Jos tavaraa ei ole vielä toimitettu, mutta sovittua ennakkomaksua tai hintaa ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti, on myyjällä pidätysoikeus. Tuotetta ei tällöin toimiteta ennen kuin ostaja on maksanut sen kokonaisuudessaan ja sopimuksen mukaisesti.

f) Jos ostaja asetetaan selvitystilaan, maksukyvyttömyyteen tai maksun keskeytykseen, ostajan velvoitteet erääntyvät välittömästi ja ne on maksettava.

14. Vastuu

a) Sopimuksen täyttämisestä aiheutuva tai sen yhteydessä aiheutuva vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina siihen määrään, joka kulloinkin on maksettu otetuilla vastuuvakuutuksilla. Tähän määrään lisätään kulloisenkin vakuutuksen mukaisen omavastuun määrä.

b) Myyjän vastuuta vahingosta, joka johtuu myyjän tai hänen johtavien alaistensa tahallisuudesta tai tahallisesta piittaamattomuudesta, ei suljeta pois.

15. Valitusvelvollisuus

a) Ostaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan myyjälle työperformanssissta reklamaationa. Reklamaatio sisältää mahdollisimman yksityiskohtaisen kuvauksen puutteesta, jotta myyjä pystyy vastaamaan asianmukaisesti.

b) Jos reklamaatio on perusteltu, myyjä on velvollinen korjaamaan tavaran ja vaihtamaan ne tarvittaessa.

16. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

a) Alankomaiden lakia sovelletaan yksinomaan kaikkiin osapuolten välisiin sopimuksiin.

b) Alankomaiden tuomioistuimella alueella, jossa Deluxerie on sijoittautunut / ylläpitää käytäntöä / jolla on sen toimisto, on yksinomainen toimivalta käsitellä kaikki osapuolten väliset riidat, ellei laki toisin määrää.

c) Wienin myyntisopimusta ei sovelleta.

d) Jos yhtä tai useampaa näiden yleisten ehtojen säännöstä pidetään kohtuuttoman rasittavana oikeudenkäynnissä, muut ehdot pysyvät täysimääräisinä.